Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → O fakultě → Akademický senát → Volby do AS FPBT → Volby 2023 → Kandidátky studentů
iduzel: 68307
idvazba: 82754
šablona: stranka_submenu
čas: 24.4.2024 07:56:33
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 68307
idvazba: 82754
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/as/volby-as-fpbt/volby-2023/studenti'
iduzel: 68307
path: 8547/4160/1399/1900/7378/7386/42088/68304/68307
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhnou od pondělí 4. prosince do čtvrtka 7. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny do AS VŠCHT Praha naleznete zde.

Kandidátní listiny studentů FPBT

Kandidátní listina studentů bakalářských a magisterských programů

Obsazuje se jeden mandát z pěti kandidátů.

Kandidátní listina studentů doktorských programů

Obsazuje se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů studentů bakalářských a magisterských programů

Daniela Doubková
studentka 2. ročníku magisterského studijního programu Biotechnologie léčiv


Jakub HalbrštátJakub Halbrštát
student 2. ročníku magisterského studijního programu Biochemie a buněčná biologie

Kdo jsem?
Ahoj, jmenuji se Kuba a jsem studentem 2. ročníku magisterského oboru Biochemie a buněčná biologie. Považuji se za velmi aktivního studenta. Jsem členem IAESTE spolku, jsem v Tutorském důchodu a v neposlední řadě jsem místopředseda ve fakultním senátu, dokonce jsem pomáhal s přípravou organizací letošních prváckých seznamováků. V letním semestru budu vyjíždět na Erasmus do Norska, a tudíž zůstanu na VŠCHT o rok déle. Nyní mi končí dvouletý mandát ve fakultním (malém) senátu a půlroční mandát v Akademickém (velkém) senátu, tudíž byl bych rád, kdybych pokračoval do velkého senátu, respektive do celoškolního Akademického senátu.

Proč byste mě měli volit?
V rámci fakultního senátu jsem nasbíral hodně mnoho zkušeností a kontaktů s vedením školy a byla by škoda toho nevyužít v dalším volebním období, ve kterém bych tak mohl pomoct našim studentům. Rád bych prosadil pár věcí, které by mohly nám zjednodušit život. Například větší podporu internacionalizace (výjezdy do zahraničí, ať už v rámci Erasmu či stáže, studium v angličtině, anglické předměty, dvojjazyčné diplomy, ...) nebo větší podporu doktorského studia (prosadit, aby studenti doktorského studia měli motivaci zůstat na naší škole, finanční hodnocení, novela vysokoškolského zákona, ...). Samozřejmě jsem otevřený ke diskuzi a rád naslouchám jakékoliv trápení.

Who am I?
Hello, my name is Kuba and I am a 2nd year Master's student in Biochemistry and Cell Biology. I consider myself a very active student. I am a member of the IAESTE club, I am retired Tutor and last but not least I am the vice-chairman in the Faculty Senate, I even helped with the organization of this year's Freshman Orientation. I will be going on Erasmus to Norway in the summer term, and therefore will be staying at UCT for a year longer. I am now finishing my two-year term in the Faculty (small) Senate and my six-month term in the Academic (big) Senate, so I would be happy to continue on to the Academic senate.

Why should you vote for me?
In the Faculty Senate I have gained a lot of experience and contacts with the school administration, and it would be a shame not to use this in the next election term, in which I could help with our students. I would like to change a few things that could make our lives easier. For example, more support for internationalisation (trips abroad, for example Erasmus or internships, studying in English, English courses, bilingual diplomas, …) or more support for doctoral studies (pushing for doctoral students to have an incentive to stay at our school, financial evaluation, amendment of the Higher Education Act, …). Of course, I am open to discussion and happy to listen to any woes.


Viktor KáčerikViktor Káčerik
student 1. ročníku magisterského studijního programu Chemie přírodních látek

Kdo jsem?
Som Viktor Káčerik, študent prvého ročníka magisterského štúdia odboru Prírodné látky a liečivá. Moje skúsenosti z dvojročného pôsobenia ako predseda žiackej školskej rady na strednej škole ma naučili zodpovednosti a vedenia. Chémia je pre mňa zábavou, podobne ako pre kuchára experimentovať s novými receptami. Som hrdý a vďačný, že môžem študovať na takej prestížnej škole a taktiež považujem za vhodné priložiť pomocnú ruku ku dielu.

Proč byste mě měli volit?
Ako kandidát do Fakultného senátu sa hlásim k službe našej akademickej komunite s čerstvým pohľadom a odhodlaním priniesť nové myšlienky. Môj zámer nie je len sedieť na zasadnutiach a súhlasiť s väčšinou. Chcem byť hlasom, ktorý sa nebojí klásť otázky a hľadať nové cesty k vylepšeniu našej fakulty. Mnohí už viete ,že sa nebojím pýtať a hlavne sa pýtam k veci. Mám viacero nápadov, ako môžeme spolupracovať na zlepšení akademického prostredia ,avšak všetko je o diskusií a kompromisoch .Viem, že zmena začína malými krokmi a Fakultný senát je ideálne miesto, kde sa môžem začať angažovať a prinášať pozitívne zmeny. Nejde mi len o zastupovanie študentských záujmov, ale o aktívne formovanie budúcnosti našej fakulty .Vaša podpora mi umožní vložiť moju energiu a predkladať nápady na vyvolanie diskusie. Spolu môžeme zlepšiť fungovanie fakulty, na ktorú budeme všetci hrdí. Ďakujem vám za dôveru a každý váš hlas.

Who am I?
I am Viktor Káčerik, a first-year master's student in the field of Natural Substances and Medicinal Products. My experience from two years of serving as the president of the student council in high school taught me responsibility and leadership. Chemistry is fun for me, just like a chef experimenting with new recipes. I am proud and grateful to be able to study at such a prestigious school and also consider it appropriate to lend a helping hand to the cause.

Why should you vote for me?
As a candidate for the Faculty Senate, I commit myself to serving our academic community with a fresh perspective and a determination to bring new ideas. My intention is not just to sit in meetings and agree with the majority. I want to be a voice that is not afraid to ask questions and seek new ways to improve our faculty. Many of you already know that I am not afraid to ask and, more importantly, I ask relevant questions. I have several ideas on how we can collaborate to enhance the academic environment, but everything is about discussion and compromise. I know that change starts with small steps, and the Faculty Senate is the ideal place for me to start engaging and bringing positive changes. It's not just about representing student interests, but actively shaping the future of our faculty. Your support will allow me to invest my energy and propose ideas to spark discussions. Together, we can improve the functioning of the faculty that we can all be proud of. Thank you for your trust and every vote you give.


Anna PraskáAnna Praská
studentka 2. ročníku magisterského studijního programu Biochemie a buněčná biologie

Kdo jsem?
Ahoj! Jsem Anička Praská a funguji na VŠCHT už pátým rokem. Studuji na oboru, který mě nadchnul natolik, že bych v něm chtěla pokračovat dál, a to ve formě doktorského studia. Sice jsem nebyla členem žádného školního klubu, ale objevila jsem se v jiných kruzích. Například ukazovala a vysvětlovala dětem zákonitosti přírody v rámci zájmového kroužku nebo organizovala několik autorských výstav. Ve svém volném čase ráda maluji, piji kávu nebo trávím čas s nejbližšími (i třeba na hospodském kvízu).

Proč byste mě měli volit?
Dokážu naslouchat lidem a často bývám prostředníkem, který se snaží pochopit obě strany. Proto mě láká se podílet na řešení problémů, které budou diskutovány na senátu. Obzvlášť ty problémy, které se týkají well-being studentů a zaměstnanců nebo rozvíjení soft-skills.


Hynek ŘeháčekHynek Řeháček
student 1. ročníku magisterského studijního programu Technologie potravin

Kdo jsem?
Ahoj! Jsem Hynek a jsem workoholik. Ke škole pracuji na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a v Albertu (ne u pokladny, ale na oddělení kvality :D). Rád se směji, rád diskutuji, rád politikuji (pokud je to vůbec slovo), především se ale rád snažím dělat svět lepším místem, proto jsem také nominaci přijal. Možná jste mě ještě neviděli, určitě jste mě ale už slyšeli. Můj smích penetruje i metrové betonové stěny.

Proč byste mě měli volit?
Jsem hrdým jogurtem připraveným nebojácně hájit a prosazovat názory a návrhy studentské obce, tedy vás. Díky svým různorodým pracím a kontaktům jsem získal přehled nejen o tom, jak fungují vědecké instituce, ale i o interní politice ve vedení ať už veřejné instituce či soukromé společnosti. Zkušená facilitace komunikace mezi studenty a vedením, konstruktivní připomínkování návrhů a aktivní participace při navrhování řešení je něco, co vám jakožto senátor mohu nabídnout. Dovolte mi, abych společně s vámi inicioval a podílel se na zlepšování naší vzdělávací instituce. Vašeho hlasu si vážím a slibuji, že budu řešit každou záležitost, se kterou se na mě obrátíte a že vás budu v senátu hrdě reprezentovat. Pokud o mě chcete vědět více, máte možnost zde ;)

Who am I?
Hi! I'm Hynek and I'm a workaholic. I work at the Institute of Macromolecular Chemistry of the CAS and at Albert (not at the cashier, but in the quality department :D). I like to laugh, I like to debate, I like politics, but above all I like to try to make the world a better place, which is why I accepted the nomination. You may not have seen me yet, but you've certainly heard me. My laughter penetrates concrete walls.

Why should you vote for me?
I am a proud yogurt ready to fearlessly defend and promote the views and proposals of the student community, that is, you. Through my various jobs and contacts, I have gained insight not only into how scientific institutions operate, but also into the internal politics of leadership in either a public institution or a private company. Experienced facilitation of communication between students and management, constructive comments on proposals and active participation in proposing solutions is something that I can offer you as a senator. Let us initiate and participate in the improvement of our educational institution. I value your vote and promise to address every issue you bring to me and to represent you proudly in the Senate. If you would like to know more about me, you have the opportunity here ;)


Medailonky kandidátů studentů doktorských programů

Markéta HusákováMarkéta Husáková
studentka 4. ročníku doktorského studijního programu Biotechnologie

Kdo jsem?
Čtvrtým rokem studuji doktorát na ústavu biotechnologie. Od svých začátků na VŠCHT se snažím být aktivní a vědět, co se na škole děje. Od bakaláře jsem členem K3S, byla jsem aktivní v ESN UCT Prague a taky jsem tutor, dnes už jen senior-konzultant :). Ve fakultním senátu jsem byla poprvé na magistru a teď jsem dva roky zastupovala doktorandy. Baví mě cestování a příroda, ideálně obojí najednou.

Proč byste mě měli volit?
Po letech v K3S a po zkušenostech v senátu vím, že je to vše běh na dlouhou trať a změny vyžadují hodně času, energie a hlavně trpělivosti. I přes to nechci být pasivní, jen přihlížet a stěžovat si někde u piva. Ráda bych pokračovala v hledání řešení problémů doktorandů, jako jsou pedagogická zátěž a její finanční ohodnocení, situace doktorandů na externích pracovištích a mnoho dalších, a to nejen s ohledem na implementaci připravovaného vysokoškolského zákona, který (pokud se ho dožijeme) přinese výrazné změny v doktorském studiu.

Who am I?
I am fourth-year PhD student at the Department of Biotechnology. Since my beginning at UCT I have been trying to be active and to know what’s going on at school. I am a member of K3S, an alumnus of ESN UCT Prague and a tutor, nowadays just senior-consultant :). I was in the faculty senate for the first time in my master’s and now I have been representing PhD students for two years. I love traveling and nature, ideally both at the same time.

Why should you vote for me?
After years in K3S and experience in the senate, I know that change takes a lot of time, energy, and patience. Despite this, I don't want to be passive, just watching and complaining somewhere in the pub. I would like to continue to address the problems of PhD students, such as the teaching duties and its financial evaluation, the situation of PhD students at external workplaces, and many others, not only regarding the implementation of the forthcoming university law, which should bring important changes to doctoral studies.


Ondřej StrnadOndřej Strnad
student 2. ročníku doktorského studijního programu Biochemie a bioorganická chemie

Kdo jsem?
Jsem doktorand na Ústavu biochemie a mikrobiologie, kde vyučuji laboratoře biochemie a další ústavní laboratoře a konzultuji práce bakalářským a magisterským studentům. Zálibu jsem našel ve sportech a v cestování, ale přesto většinu času trávím v laboratoři.

Proč byste mě měli volit?
Na naši fakultu jsem nastoupil před třemi lety po absolvování bakalářského studia na FCHI. Za tento čas jsem stihl zaznamenat spoustu jejích pozitiv i negativ, a to i v porovnání s děním na jiné fakultě. Chtěl bych se aktivně zapojit do řešení problémů, které vnímám například ve vedení posluchačských laboratoří nebo v adekvátním hodnocení doktorského studia. Velký potenciál vidím i ve spolupráci nad úrovní ústavu a fakult a rád bych se zasadil o její podporu.


Aktualizováno: 4.12.2023 10:33, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi