Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → O fakultě → Akademický senát → Volby do AS FPBT → Volby 2022 → Kandidátky studentů
iduzel: 66722
idvazba: 80456
šablona: stranka_submenu
čas: 15.7.2024 12:46:47
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 66722
idvazba: 80456
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fpbt.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/as/volby-as-fpbt/volby-2022/studenti'
iduzel: 66722
path: 8547/4160/1399/1900/7378/7386/42088/66698/66722
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhly od pondělí 5. prosince do čtvrtka 8. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny do AS VŠCHT Praha naleznete zde.

Kandidátní listiny studentů FPBT

  Kandidátní listina studentů bakalářských a magisterských programů

  Obsazují se dva mandáty dvěma kandidáty.

  Kandidátní listina studentů doktorských programů

  Obsazuje se jeden mandát ze tří kandidátů.

  Medailonky kandidátů

  Medailonky kandidátů studentů bakalářských a magisterských programů

  Jakub HalbrštátJakub Halbrštát
  student 1. ročníku magisterského studijního programu Biochemie a buňěčná biologie

  Kdo jsem?
  Jmenuji se Kuba a jsem studentem 1. ročníku magisterského oboru Biochemie a buněčná biologie. Považuji se za velmi aktivního člověka. Jsem členem spolku Tutoři, IAESTE a v neposlední řadě i členem fakultního senátu. Také už několik let se účastním prváckých seznamováků jako vedoucí a jsem rád, že můžu být osobou, kterou nastupující prváci potkají jako první. Ve volném čase, když zrovna „nezkoumám buňky“, trávím čas se svými přáteli u kávy nebo piva.

  Proč byste mě měli volit?
  Jsem ve fakultním senátu již téměř rok a za tuto dobu jsem se dokázal rozkoukat a pochopit, jak funguje. V rámci jeho činnosti se zabývám problematikou propagace naší fakulty. Byl bych rád, kdybych mohl pokračovat v rozjetých projektech a dotáhnout je do zdárného konce tak, aby školní problémy nemusely končit pouhou diskuzí v Carbonu. Také už pár let koordinuji edici průvodců VŠCHT, hlavně Průvodce prváka, který je určený pro nově nastupující studenty a také se zabývám Průvodce bakalářem, který vyšel nově v letošním akademickém roce a je určen pro studenty 2. a 3. ročníku. Mým cílem je zlepšit komunikaci mezi studenty a školou, stejně tak i motivovat aktivní studenty do projektů.


  Petra TřešňákováPetra Třešňáková
  studentka 1. ročníku magisterského studijního programu Biochemie a buňěčná biologie

  Kdo jsem?
  Jsem studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského programu Biochemie a buněčná biologie. Působím v Tutorech, kde mám na starosti primárně Veletrh magisterských programů, ale snažím se zapojovat i do dalších projektů, které pomáhají ostatním studentům lépe se orientovat v dění ve škole. Dále se zapojuji do přípravy akcí 4Students nebo jezdím jako vedoucí na seznamováky. Ve volném čase ráda chodím do divadla nebo kina, plavu nebo vyrazím někam do přírody.

  Proč byste mě měli volit?
  Jsem v kontaktu s řadou mladších i starších studentů, kterým bych ráda pomohla řešit jejich problémy efektivněji. Ráda bych prosadila ponechání nahraných záznamů přednášek z covidového období jako studijní oporu, zlepšila komunikaci mezi studenty a školou a zjednodušila přístup k zásadním informacím týkajících se studia. Také bych se ráda zaměřila na větší podíl praktického využití získaných informací (například aplikace teorie pomocí práce s používanými softwary nebo větší počet exkurzí do praxe).

  Who am I?
  I am a student in the 1st year of the follow-up master's program in Biochemistry and Cell Biology. I work as a Tutor, where I am primarily in charge of the Master's Program Fair, but I also try to get involved in other projects that help other students to better understand some problems at school. I also participate in 4Students events or go to workshops for new students. In my spare time, I like to go to the theater or cinema, swim or go somewhere in nature.

  Why should you vote for me?
  I am in contact with several younger and older students whom I would like to help solve their problems more effectively. I would like to promote the preservation of recorded lectures from the covid period as study support, improve communication between students and the school and simplify access to essential study-related information. I would also like to use the information obtained for a larger share of practical applications (e. g. learn how to work with the used software or excursions into practice).


  Medailonky kandidátů studentů doktorských programů

  Václav PeroutkaVáclav Peroutka
  student 2. ročníku doktorského studijního programu Mikrobiologie

  Kdo jsem?
  Jmenuji se Václav Peroutka a na VŠCHT studuji již sedmým rokem. V současnosti jsem studentem 2. ročníku doktorského studijního programu Mikrobiologie na Ústavu biochemie a mikrobiologie, kde se aktivně účastním výuky řady předmětů a laboratoří. Od počátku svého studia se snažím mít přehled o aktuálním dění a chodu školy. Do AS kandiduji proto, že bych rád přispěl k vytváření komfortního a progresivního prostředí a obecně posunu naší alma mater vpřed. Kromě vědecké a pedagogické činnosti se věnuji například hudební produkci nebo asistenci hendikepovaným lidem s různým stupněm postižení.

  Proč byste mě měli volit?
  Vzhledem k tomu, kolik času jsem již na VŠCHT strávil, si myslím, že jsem již do jejích struktur nahlédl dost na to, abych byl schopen zhodnotit její přednosti i nedostatky, a to jak z pohledu studenta, tak z pohledu pedagoga. Chtěl bych přispět ke zlepšení oboustranné komunikace mezi vedením školy a studenty, či ke zvýšení míry mezioborové/mezifakultní spolupráce na vědeckých projektech. Považuji též za důležité naslouchat problémům doktorandů – narovnání množství požadavků a povinností doktorandů a jejich adekvátní ohodnocení. Dle mého názoru by také nebylo na škodu více se na systémové úrovni věnovat otázkám psychohygieny a duševního zdraví (zaměstnanců, doktorandů i ostatních studentů), syndrom vyhoření by rozhodně neměl být v akademickém prostředí standardem.

  Who am I?
  My name is Václav Peroutka and I am studying at UCT for the seventh year. I am currently a student in the second year of the Microbiology PGS program at the Department of Biochemistry and Microbiology, through which I actively participate in the teaching of several subjects and laboratories. Since the beginning of my studies, I have sought to have an overview of the current events and the school's operation. I am running for AS because I would like to contribute to creating a comfortable and progressive environment and generally moving our alma mater forward. Apart from scientific and pedagogical activities, I am engaged in music production or assistance to handicapped people with various degrees of disability.

  Why should you vote for me?
  Considering how much time I have already spent at UCT, I think I have seen enough of its structures to be able to evaluate its strengths and weaknesses, both from the perspective of a student and a teacher. I would like to contribute to improving two-way communication between school management and students or to increase the level of interdisciplinary/interfaculty cooperation on scientific projects. I also consider it essential to listen to the problems of the PGS – straightening out the number of demands and obligations of the doctoral students and their adequate evaluation. In my opinion, it would not be harmful to pay more attention to the issues of mental health and psychological well-being (of employees, PGS, and students) at the systemic level, burnout syndrome should not be a standard in the academic environment.


  Anna PrůšováAnna Průšová
  studentka 1. ročníku doktorského studijního programu Potraviny a přírodní látky

  Kdo jsem?
  Jsem studentkou 1. ročníku doktorského studia na Ústavu analýzy potravin a výživy. Od druháku jsem aktivním členem spolků DI(v)OCH a ChemChór, kde mě začalo bavit nejen členství ve spolcích, ale i řešení organizačních záležitostí. Ráda také přibližuji chemii studentům ze středních i základních škol na Chemickém kroužku nebo při Hodinách moderní chemie.

  Proč byste mě měli volit?
  Studium na VŠCHT mi dodalo důvěru v mé schopnosti komunikace s lidmi. Ráda bych je od organizace spolků posunula na vyšší úroveň a podílela se na celkovém zlepšování atmosféry a vztahů mezi studenty a pedagogy. Budu usilovat o řešení banálních i závažných problémů nás všech.


  Karolína ZvonařováKarolína Zvonařová
  studentka 1. ročníku doktorského studijního programu Mikrobiologie.

  Kdo jsem?
  V senátu jsem již byla jako magisterský student, tudíž mám s jeho fungováním zkušenosti. Ve svém volném čase jsem nejraději na horách, kde si vyčistím hlavu a mohu se pak více soustředit na podstatné věci ohledně naší školy.

  Proč byste mě měli volit?
  Na naší škole jsem aktivním studentem od první chvíle, kdy jsem nastoupila. Jsem členem našich spolků a denně se potkávám s mladšími studenty, které kdykoliv ráda vyslechnu a jejich názor mě zajímá. Moc dobře si uvědomuji, že na názoru každého studenta záleží a je možné díky tomu změnit naši školu k lepšímu. Základem této změny je hlavně komunikace.


  Aktualizováno: 5.1.2023 16:43, Autor: Lukáš Mrazík

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Za informace odpovídá: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  Technický správce: Výpočetní centrum

  Copyright VŠCHT Praha
  zobrazit plnou verzi