Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Doktorské studium → Temata disertacnich praci
iduzel: 25159
idvazba: 31857
šablona: stranka
čas: 11.12.2018 12:41:59
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2018/2019

Ústav analýzy potravin a výživy

Chemie a analýza potravin

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Aplikace plynové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií v analýze potravin a složek prostředí

Pulkrabová Jana, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Dizertační práce se zaměří na realizaci studií využívajících různé instrumentální platformy plynové chromatografie pro analýzu volatilních a semivolatilních složek potravin a vzorků životního prostředí. Pro detekci látek bude využita technika vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (HRMS) a pro cílovou analýzu také technika tandemové hmotnostní spektrometrie s analyzátorem typu trojitý kvadrupól (QqQ), tak aby bylo možné porovnat dosažené pracovní charakteristiky a aplikovatelnost v dalších studiích. Prostřednictvím necílového screeningu budou identifikovány markery zdrojů kontaminace.

Aplikace spektrálních metod pro charakterizaci potravinářských produktů

Poustka Jan, prof. Dr. Ing. ( pou...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na aplikaci vybraných spektrálních metod jako je infračervená spektrometrie nebo hmotnostní spektrometrie s cílem prohloubit možnosti rychlé a přesné charakterizace různých potravinářských produktů. Cílem práce je pro různé materiály vypracovat analytické postupy vhodné pro jejich charakterizaci tak, aby mohly být použity k jejich autentikaci nebo rozlišování např. podle původu nebo stupně technologického zpracování. V návaznosti na aplikované analytické metody budou pro zpracování dat také aplikovány pokročilé matematicko-statistické metody včetně multivariační analýzy dat, která umožňuje třídění do charakteristických skupin.

Biologicky aktivní látky rostlin a jejich změny v průběhu zpracování a skladování

Schulzová Věra, doc. Dr. Ing. ( sch...@vscht.cz)
Krmela Aleš, Ing. ( ale...@post.cz)
Biologicky aktivní látky rostlin mohou vykazovat pozitivní ale i negativní biologické účinky. Hladiny biologicky aktivních látek v rostlinách jsou závislé na druhu rostliny či podmínkách pěstování, ale jsou také ovlivněny podmínkami skladování a zpracování. Pro sledování jejich hladin a posouzení stability jsou využívány moderní analytické metody, založené především na technice ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Pro hodnocení autenticity rostlinných surovin je aplikována technika metabolomického fingerprintingu s využitím sofistikovaných statistických metod pro vyhodnocení získaných dat.

Biologicky aktivní látky v potravinách snižující oxidační a karbonylový stres organismu

Cejpek Karel, doc. Dr. Ing. ( cej...@vscht.cz)
Tématem práce je studium těch složek potravin a nutraceutik, které jsou schopné výrazně snížit redoxní potenciál nebo množství reaktivních karbonylových sloučenin vznikajících in vivo během transformace cukrů. Jedná se o redukční činidla a jiné antioxidanty a látky schopné reagovat s reaktivními karbonylovými sloučeninami (RCS) jak in vitro, tak in vivo. RCS vznikají zejména jako produkty reakcí neenzymového hnědnutí (Maillardovy reakce) během zpracování potravin nebo produkty glykace in vivo, případně jako sekundární produkty oxidace lipidů. Cílem práce bude nalézt ty potraviny a nutraceutika, které uvedené projevy významně potlačují a popsat látky, které tento účinek způsobují.

Hodnocení kvality potravin a doplňků stravy připravených pomocí nových technologií

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Významným trendem v požadavcích konzumentů na kvalitu potravin je jejich ´čerstvost´ a ´minimální zpracování´ umožňující v maximální míře zachování nutričně významných komponent a žádoucí senzorické vlastnosti. V rámci doktorské práce, jejíž zaměření je iniciováno mezinárodním projektem, bude provedeno kritické zhodnocení širokého spektra kvalitativních parametrů potravin (včetně senzorických) získaných nově zaváděnými či netradičními technologiemi jako jsou ohmický ohřev, vakuové pečení a smažení či ošetření vysokým tlakem. Doktorand též bude sledovat vznik různých lategorií procesních kontaminantů (akrylamid, estery MCPD, furan apod.) s cílem zhodnotit potenciál ´nových technologií´ omezit jejich tvorbu. Interdisciplinární projekt předpokládá spolupráci s výrobci potravin i využití moderních laboratorních postupů pro jejich hodnocení.

Kritické hodnocení dopadů změny klimatu na dietární expozici konzumentů rezidui pesticidů a přírodními toxiny

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Změny klimatu se promítají i do změn ve spektra škůdců ohrožujících produkci kvalitních a bezpečných potravin. Tato skutečnost se zákonitě promítá do potřeby modifikovat a inovovat strategii aplikace prostředků na ochranu plodin či hospodářských zvířat. V daném kontextu lze očekávat nejen změny ve spektru reziduí pesticidů, ale i mykotoxinů případně dalších přírodních toxinů, kterým mohou být konzumenti dietárně exponováni. Doktorská práce se zaměří na screening širokého spektra rizikových sloučenin, jak syntetických, tak i ´přírodních´ v potravním koši různých skupin české populace a zhodnocení změny expozičních rizik v průběhu uplynulých dekád. Realizace projektu předpokládá implementaci a optimalizaci moderních multidetekčních metod založených na spojení chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Projekt bude realizován ve spolupráci s odborníky na problematiku zdravotních rizik.

Látky s protektivními účinky vznikající de novo během zpracování potravin

Cejpek Karel, doc. Dr. Ing. ( cej...@vscht.cz)
Tématem práce je studium fyziologicky i technologicky žádoucích látek, které vznikají komplexními reakcemi neenzymového hnědnutí během zpracování potravin. Práce bude cílena zejména na ty produkty, které se významně podílejí na zvýšení redoxní stability a snižování hladin rizikových reaktivních karbonylových sloučenin v potravinách i organismu člověka. Cílem práce bude určit optimální podmínky vzniku těchto látek v potravinách a zjistit, jak lze přídavkem vhodných prekurzorů do potravin jejich množství zvyšovat a připravit tak funkční potraviny.

Metabolomika jako efektivní nástroj hodnocení kvality, autenticity a bezpečnosti potravin a přírodních surovin

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Dynamický rozvoj instrumentálních technik odvíjejících se od dostupnosti nových moderních technologií se promítá i do zásadní modifikace analytických metod pro hodnocení různých kvantitativních / kvalitativních parametrů vyšetřovaných matric. Doktorská práce se zaměří především na aplikaci strategie necílového screeningu, která postupně doplňuje klasickou cílovou analýzu. V rámci doktorské práce realizované v rámci mezinárodního projektu bude optimalizován postup ´metabolomického fingerprintingu´ využívajícího tandemovou vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii i zpracování generovaných dat pomocí multi-dimensionálních chemometrických metod. Uvedené postupy umožní identifikovat nejen nové markery nutriční jakosti či autenticity, ale i detekovat nedeklarované složky, které mohou pro konzumenty představovat zdravotní riziko.

Metabolomika jako nástroj ilustrující procesy probíhající v potravinářsky významných rostlinách

Stránská Milena, doc. Ing. Ph.D. ( zac...@vscht.cz)
Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
V posledních deseti letech se stala metabolomika, komplexní analýza endogenních a exogenních sloučenin s nízkou molekulovou hmotností (až do přibližně 1500 Da), důležitým výzkumným nástrojem v oblasti potravinářství a zemědělství. V rámci navrhované disertační práce bude studován metabolom zemědělských rostlin v závislosti na interakcích s různými moderními biologickými / mikrobiologickými činidly (např. endofyty nebo biofungicidy), jejichž použití patří mezi aktuální témata současného zemědělsko-potravinářského výzkumu. Bude studován jejich vliv na produkci zdraví prospěšných bioaktivních látek a toxických sekundárních metabolitů, či vliv na celkový senzorický profil potravinářských surovin.

Rezidua pesticidů jako markery falšování cenných potravinových komodit

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Falšování potravin s sebou přináší nejenom ekonomické ztráty ale i řadu zdravotních rizik. Jedním z nich jsou rezidua pesticidů, která jsou vnesena materiály používanými k náhradě cennější suroviny levnější. Podobným problémem, kdy konzumenti jsou na základě klamavé deklarace původu exponováni pesticidy, je falšování biopotravin. Pro sledování uvedených aspektů budou v doktorské práci aplikovány moderní metody cílového i necílového screeningu založeného především na vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii. Realizace projektu proběhne v rámci mezinárodního projektu.

Sledování nových organických polutantů v rámci humánního biomonitoringu

Pulkrabová Jana, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Lanková Darina, Ing. Ph.D. ( lan...@vscht.cz)
Hlavním tématem dizertační práce bude implementace nových analytických postupů pro rychlé stanovení různých skupin organických polutantů v biologických vzorcích člověka, tak jak budou definovány dle aktuálních potřeb humánního biomonitoringu. Pro nově identifikované polutanty, případně jejich metabolity, budou vyvíjeny nové analytické strategie využívající techniku hmotnostní spektrometrie, a to jak ve spojení s plynovou, tak i kapalinovou chromatografií. Optimalizovány a kriticky zhodnoceny budou metody jak pro cílovou, tak i necílovou analýzu. Nové postupy budou následně využity v rámci realizace studií zaměřených na humánní biomonitoring.

Studium změn fytokanabinoidů a dalších biologicky aktivních látek při výrobě a aplikaci produktů na bázi rostlin Cannabis sativa

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Rostliny Cannabis sativa obsahují řadu unikátních sloučenin, vedle kanabinoidů, je zde řada dalších biologicky aktivních sloučenin, které se podílejí na ´koktejlových´ efektech využívaných v různých aplikacích. Předmětem doktorské práce bude, s využitím špičkových instrumentálních technik, studium zastoupení širokého spektra těchto sloučenin a především charakterizace / identifikace produktů jejich transformace, ke kterým dochází účinkem různých biochemických či fyzikálně-chemických faktorů. Předmětem výzkumu též bude, v rámci spolupráce s experty v oblasti medicíny, i hodnocení vlivu směsi biologicky aktivních látek izolovaných konopí na metabolom exponovaných jedinců s cílem objasnit pozorované efekty.

Vznik modifikovaných fusariových mykotoxinů v průběhu sladařství a pivovarství, objasnění jejich struktury

Stránská Milena, doc. Ing. Ph.D. ( zac...@vscht.cz)
Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Nedávný výzkum prokázal, že modifikované formy fusariových mykotoxinů (tj. zejména mykotoxinové glykosidy vznikajících jako rostlinné metabolity nebo během určitých technologií zpracování potravin) mohou významně přispět k celkové dietární expozici mykotoxiny. Cílem disertační práce bude charakterizovat strukturu nových modifikovaných fusariových mykotoxinů vyskytujících se ve sladu a pivu se zaměřením na oligoglykosidy deoxynivalenolu a dalších mykotoxinů, za použití pokročilých izolačních a detekčních přístupů (zejména na bázi ultra-účinné kapalinové chromatografie a vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie). Dále bude provedena identifikace nejkritičtějších kroků v procesu sladování a pivovarnictví, během nichž jsou modifikované formy mykotoxinů tvořeny, a budou navrženy nové strategie vedoucí k jejich minimalizaci.

Zlepšování výživové hodnoty potravin z pohledu rizikových tuků

Doležal Marek, doc. Dr. Ing. ( dol...@vscht.cz)
Pánek Jan, doc. Ing. CSc. ( pan...@vscht.cz)
Součástí práce bude monitoring složení tuků v různých potravinářských výrobcích a sledování možnosti náhrady tuku s nevýhodným složením mastných kyselin, především s vysokým obsahem nasycených a trans-nenasycených mastných kyselin, které negativně ovlivňují profil krevních lipidů. Cílem práce bude pro vybrané potravinářské výrobky, např. polevy a tukové náplně, nalézt vhodné alternativy k dodnes používaným parciálně ztuženým tukům nebo tukům s vysokým podílem nasycených mastných kyselin, jako jsou plně ztužené tuky a tuky tropických palem, především palmový a kokosový tuk. K posouzení změn chuti a především textury výrobků s upravenou recepturou budou použity metody senzorické analýzy.

Změny nutriční a senzorické hodnoty při zpracování ryb a výrobků z ryb

Pánek Jan, doc. Ing. CSc. ( pan...@vscht.cz)
V rámci této doktorské práce budou hodnoceny změny parametrů podmiňujících nutriční hodnotu ryb a výrobků na jejich bázi při různých typech technologického či kulinárního zpracování. Sledovány budou obsahy sušiny, proteinů, tuku (včetně zastoupení mastných kyselin), tokoferolů, cholesterolu, minerálních látek, monitorována bude též tvorba těkavých produktů oxidace lipidů. Porovnány budou nutriční hodnoty a jejich změny u vybraných mražených sladkovodních a mořských ryb (dravých i býložravých) dostupných na českém trhu. Součástí hodnocení bude i posouzení vlivu způsobu technologického zpracování na senzorickou jakost. Pro doplnění bude hodnocena i nutriční a senzorická jakost vybraných chlazených, případně i konzervovaných výrobků z ryb.

2-Chlorpropan-1,3-diol v potravinách a reaktivita v modelových systémech

Doležal Marek, doc. Dr. Ing. ( dol...@vscht.cz)
Ilko Vojtěch, Ing. Ph.D. ( I...@vscht.cz)
Objev esterově vázaného 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) a glycidolu v rafinovaných jedlých olejích a dalších produktech inicioval jejich monitoring v mnoha státech Evropské unie. Práce bude zaměřena na studium reakčních mechanismů vedoucích ke vzniku dosud nedostatečně prozkoumaného isomeru 2-MCPD a jeho esterů s mastnými kyselinami v modelových systémech a v reálných potravinách. Znalost hlavních cest vzniku, produktů a reakční kinetiky (ovlivněných teplotou, časem, koncentrací reaktantů apod.) může pomoci předpovědět koncentrace těchto procesních v reálných matricích a pomoci nalézt vhodné detoxikační procesy.
Aktualizováno: 15.2.2017 10:10, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi