Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Doktorské studium → Temata disertacnich praci
iduzel: 25159
idvazba: 31857
šablona: stranka
čas: 19.9.2019 21:15:36
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav biochemie a mikrobiologie

Mikrobiologie

Studijní program: Mikrobiologie (čtyřleté)

Bakteriom potravinového řetězce a variabilita jeho rezistomu

Purkrtová Sabina, Ing. Ph.D. ( pur...@vscht.cz)
Vzrůstající výskyt rezistence bakterií k antibiotikům patří mezi závažné problémy 21. století. Výskyt rezistentních bakteriálních kmenů následně zužuje spektrum vhodných antibiotik použitelných pro léčbu i běžných bakteriálních infekcí a/nebo prevenci jejich vzniku např. v chirurgii. Mezi místa, kde nejčastěji dochází ke vzniku nových determinant rezistence k antibiotikům a/nebo jejich šíření (tzv. hot spots), patří čistírny odpadních vod, nemocnice, ale i potravinový řetězec. Trendem dnešní doby je proto vývoj a zavedení nových rychlých a spolehlivých, avšak dostatečně universálních a variabilních metod a metodických přístupů pro stanovení determinant rezistence k antibiotikům. Cílem práce bude studium variability rezistomu významných skupin bakterií vyskytujících se v potravinách a potravinovém řetězci obecně a vývoj odpovídajících nových metodických přístupů pro toto studium (zvláště pro metody MALDI-TOF MS a PCR).

Buněčná biologie těžkých kovů v makromycetách a mikrobiomy a asociovaná mikroflora hyperakumulujících druhů

Kotrba Pavel, prof. Ing. Ph.D. ( kot...@vscht.cz)
Říše Fungi hraje velmi významnou roli v environmentálních cyklech prvků. I proto je v posledních letech rostoucí pozornost věnována popisu mechanismů, které některým houbám umožňují akumulovat vysoké koncentrace kovů a polokovů. Jakkoliv je poměrně dobře známo, že asociované (symbiotické) populace prokaryot přináší houbám řadu fyziologických benefitů, problematika vztahů v systému houba-kov-prokaryota zůstává prakticky nedotčena. Náplní doktorské práce je studium “metalomu“ vybraných druhů hub na molekulární úrovni a charakterizace s nimi asociovaných prokaryotních taxonů. Práce se zaměří na vybrané hyperakumulující makromycety rodů Cystoderma, Amanita a Agaricus. S využitím moderních přístupů molekulární biologie, bioinformatiky a mikrobiologie by měly být charakterizovány specifické geny makromycet podmiňující toleranci vůči těžkým kovům a dále diverzita a složení prokaryotních komunit v plodnicích a mykosférách hub, s cílem získat komplexní a nové poznatky o detoxikaci přebytků těžkých kovů v makromycetách a o vzájemné souhře mezi hyperakumulátory a jejich mikroflórou v přirozeném prostředí. Uvedené badatelské aktivity jsou podporovány GAČR (projektem 19-06759S) a pro doktoranda je k dispozici pracovní úvazek na tomto projektu.

Mikrobiální kontaminace a její prevence u vybraných památek kulturního dědictví v České republice

Stiborová Hana, Ing. Ph.D. ( han...@vscht.cz)
Materiální kulturní dědictví zahrnuje památky a jiné hmotné výtvory člověka a je jedinečnou a nedílnou součástí naší kultury. Mikrobiální kontaminace a možné znehodnocení předmětů kulturního dědictví představuje hlavní riziko pro uchovávání těchto vzácných exponátů budoucím generacím. Cílem práce je zmapovat mikrobiální znečištění archivovaných památek jako jsou audiovizuální a písemné památky a dále monitorovat prostředí vybraných depozitářů a archivů v České republice, ve kterých jsou tyto archiválie uchovávány. Mikrobiální kontaminace a event. degradace cílových objektů bude sledována z hlediska několika faktorů, jako jsou složení a původ materiálu, klimatické podmínky v daném depozitáři a prevence a četnost ochranných opatření. Přítomnost mikroorganismů, vliv dezinfekce a její účinnost bude sledována především pomocí metagenomických analýz tak, aby bylo možné vyhodnotit kultivovatelné i nekultivovatelné mikroorganismy a výsledky budou porovnány s klasickými kultivačními metodami.

Optimalizace tvorby sekundárních metabolitů s antimikrobiálními účinky u bakterií

Lovecká Petra, doc. Ing. Ph.D. ( lov...@vscht.cz)
Vzhledem k přibývající rezistenci mikroorganismů proti dostupným antibiotikům a
nesprávnému užívání antibiotik v zemědělských chovech, je cílem této práce izolovat
mikroorganismy produkující sekundární metabolity s antimikrobiální aktivitou proti
vybraným patogenním mikroorganismům. U vybraných izolovaných mikroorganismů je cílem
dále sledovat antimikrobiální aktivitu intracelulárních a extracelulárních látek proti vybraným
patogenům a optimalizovat produkci těchto sekundárních metabolitů s antimikrobiální
aktivitou.
Hlavním výzkumným cílem je optimalizovat složení kultivačního prostředí i kultivačních
podmínek s využitím statistických nástrojů (Box-Behnken design, Plackett-Burmanovo
uspořádání) pro zvýšení účinnosti produkce antimikrobiálních látek.

Studium biologických aktivit extraktů z rostlinných materiálů

Lovecká Petra, doc. Ing. Ph.D. ( lov...@vscht.cz)
i Rostliny jsou významným zdrojem nových biologicky aktivních látek, které mohou v budoucnosti nahradit syntetické preparáty hojně využívané nejen v humánní medicíně, ale i v zemědělství a dalších oblastech potravinářského průmyslu. Práce bude zaměřena na výběr vhodného rostlinného druhu, izolaci a identifikaci účinných složek rostlinného materiálu. Charakterizace biologických aktivit bude provedena rozsáhlou baterii testů na prokaryotních a eukaryotních buňkách.

Valorizace pevných odpadů a jejich využítí pro zlepšení vlastností půdy

Stiborová Hana, Ing. Ph.D. ( han...@vscht.cz)
Jeden z hlavních konceptů cirkulární ekonomiky je využití odpadů, tak aby mohly být opětovně navráceny do prostředí (půdy), tak aby ji neznehodnotily, ale zlepšily její vlastnosti. Jedna z možností je termochemická přeměna odpadních organických látek na biochar. Současné poznatky o chování biocharu v půdě jsou ale velmi nejednoznačné a vzájemný vztah půda-biochar je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou půdní prostředí, obsah živin, ale i vlastnostmi biocharu, které jsou dány vstupním materiálem a jeho přípravou. Cílem práce je objasnění vlivů různých typů biocharu s rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi nejenom na půdní mikrobiom, ale také na endofytní a rhizosferní mikroorganismy.

Vztah endofytní mikroflory a metabolomu rostlin

Lovecká Petra, doc. Ing. Ph.D. ( lov...@vscht.cz)
V poslední době je předmětem intenzivního vědeckého zájmu výzkum zaměřený na studium neobvyklých přírodních zdrojů a neprozkoumaných míst výskytu mikroorganismů. Bylo prokázáno, že vztahy endofytních bakterií a mikroskopických vláknitých hub s rostlinami mají velký potenciál vytvářet nové vzácné sekundární metabolity s jedinečnými zdraví prospěšnými, technologickými a nutričními vlastnosti. Podstatou práce bude studium vzájemných vztahů mezi mikrobiálními endofyty a rostlinami vinné révy (Vitis vinifera L)., pěstovaných za podmínek konvenčního a ekologického zemědělství. K tomu budou využity pokročilé nástroje moderní analytické chemie – metabolomický fingerprinting / profilování pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Bude posuzován i potenciál endofytů bránit růstu patogenních vláknitých hub a tvorbě mykotoxinů.

Ústav biotechnologie

Mikrobiologie

Studijní program: Mikrobiologie (čtyřleté)

Interakce flavivirové genomové RNA s virovými proteiny

Rumlová Michaela, doc. Dr. Ing. ( Mic...@vscht.cz)
Dostálková Alžběta, Ing. ( alz...@gmail.com)
Flaviviry jsou RNA viry, jejichž zástupci, například DENV, ZIKV nebo TBEV, způsobují řadu velmi závažných onemocnění. Pro úspěšnou replikaci v infikované buňce musí flavivirové proteiny rozpoznat a vázat virovou genomovou RNA za sestavení virové částice. Strukturní mechanismy vedoucí k tomuto kroku však zůstávají neznámé. Hlavními cíli disertace jsou (i) charakterizace strukturně funkčních motivů flavivirové genomové RNA nutných pro rozpoznávání, vbalení a tvorbu nukleokapsidy, a (ii) analýza flavivirových proteinů, které se na tomto procesu podílejí. Pro tento účel bude použito široké spektrum moderních experimentálních přístupů: molekulárně-genetické přístupy jako je klonování, PCR, mutageneze pro přípravu konstruktů DNA, in vitro RNA transkripce, exprese a rekombinantních proteinů v bakteriálních a savčích buňkách a jejich purifikace, imunoprecipitace spojená se sekvenováním RNA (iCLIP), fluorescenční anizotropie, metoda optické pinzety, transmisní elektronová mikroskopie a další.
Aktualizováno: 15.2.2017 10:10, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi