Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBT  → Studium → Doktorské studium → Temata disertacnich praci
iduzel: 25159
idvazba: 31857
šablona: stranka
čas: 19.11.2017 20:47:48
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2017/2018

Ústav analýzy potravin a výživy

Chemie a analýza potravin

Studijní program: Chemie a technologie potravin (čtyřleté)

Aplikace spektrálních metod pro charakterizaci potravinářských produktů

Poustka Jan, prof. Dr. Ing. ( pou...@vscht.cz)
Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na aplikaci vybraných spektrálních metod jako je infračervená spektrometrie nebo hmotnostní spektrometrie s cílem prohloubit možnosti rychlé a přesné charakterizace různých potravinářských produktů. Cílem práce je pro různé materiály vypracovat analytické postupy vhodné pro jejich charakterizaci tak, aby mohly být použity k jejich autentikaci nebo rozlišování např. podle původu. Pro zpracování dat budou také aplikovány pokročilé matematicko-statistické metody včetně multivariační analýzy dat, která umožňuje třídění vzorků do charakteristických skupin.

Biologicky aktivní látky a jejich změny v průběhu zpracování a skladování

Schulzová Věra, doc. Dr. Ing. ( sch...@vscht.cz)
Významným zdrojem biologicky aktivních látek jsou především rostliny, ale také materiály mikrobiálního a živočišného původu. Biorafinací se z těchto surovin získají krmiva a doplňky stravy s vysokým obsahem biologicky aktivních látek. Jejich hladiny v surovinách i produktech jsou závislé na podmínkách pěstování, ale také jsou ovlivněny podmínkami skladování a zpracování. Ke sledování hladin těchto látek a posouzení jejich stability jsou aplikovány moderní analytické metody, založené především na technice ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie.

Bioprospekce přírodních surovinových zdrojů a detekce biologicky aktivních látek

Stránská Milena, doc. Ing. Ph.D. ( zac...@vscht.cz)
Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Disertační práce bude zaměřena na vývoj moderních analytických strategií na bázi chromatografie a vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (HRMS) sloužících pro identifikaci a izolaci biologicky aktivních látek z přírodních zdrojů, které mají potenciál být využitelné v potravinářství, farmacii nebo kosmetice. Předmětem výzkumu budou zejména takové přírodní matrice, u nichž již byla zajímavá biologická aktivita již částečně popsána, ale jejichž chemické složení nebylo dosud v kontextu s touto aktivitou plně charakterizováno (např. rostliny Cannabis sativa vykazující antioxidační aktivitu, nebo mikroskopické řasy vykazující řadu antioxidačních a enzymově inhibičních aktivit). V rámci realizace bioprospekce a identifikace zájmových látek bude využívána jednak frakcionace pomocí preparativní kapalinové chromatografie s podrobnou charakterizací bioaktivních frakcí, ale i metabolomický fingerprinting ‚surových‘ extraktů pomocí HRMS s následnou multivariační analýzou.

Forenzní sledování reziduí pesticidů a jejich metabolitů v biotických matricích

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Pulkrabová Jana, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Výzkum se zaměří na implementaci a následnou aplikaci moderních instrumentálních metod pro sledování spektra moderních pesticidů a jejich metabolitů v různých typech biotických matric. Hodnocena bude vypovídací charakter nálezů reziduí ve vztahu k historii vzorku. Pro rychlý a jednoduchý screening skupin pesticidů s identickým mechanismem účinku bude hledána i možnost vyvinutí metody založené na měření toxických efektů; posouzena bude korelace s instrumentálními metodami.

Hodnocení expozomu člověka ve vztahu k environmentálním rizikům

Pulkrabová Jana, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Dizertační práce realizovaná v rámci mezinárodního projektu se bude věnovat tzv. lidskému biomonitoringu (z angl. Human biological monitoring), při kterém jsou sledovány různé chemické sloučeniny, tzv. biomarkery, v biotických matricích s cílem zhodnotit vztah mezi expozicí, celkovou tělesnou zátěží a potenciálními nepříznivými účinky sledovaných látek. V této práci budou vyvíjeny multi-analytické postupy pro hodnocení vybraných skupin organických polutantů, resp. jejich metabolitů v různých biologických matricích. Využívány budou techniky plynové a ultra účinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

Identifikace zdrojů emisí toxických sloučenin ve vnitřním prostředí

Pulkrabová Jana, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Dizertační práce bude zaměřena na vývoj nových analytických postupů založených zejména na vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii ve spojení s plynovou chromatografií pro hodnocení toxických emisí ve vnitřním prostředí. Důraz bude kladen nejen na emise z různých materiálů používaných při stavbě budov, rekonstrukci interiérů, ale i emise související s využitím interiérů a jejich zařízením. Pozornost bude věnována i hodnocení příčin tzv. syndromu nemocných budov (z angl. sick building syndromu) a identifikaci příslušných markerů.

Látky s protektivními účinky vznikající de novo během zpracování potravin

Cejpek Karel, doc. Dr. Ing. ( cej...@vscht.cz)
Tématem práce je studium fyziologicky i technologicky žádoucích látek, které vznikají komplexními reakcemi neenzymového hnědnutí během zpracování potravin. Práce bude cílena zejména na ty produkty, které se významně podílejí na zvýšení redoxní stability a snižování hladin rizikových reaktivních karbonylových sloučenin v potravinách i organismu člověka. Cílem práce bude určit optimální podmínky vzniku těchto látek v potravinách a zjistit, jak lze přídavkem vhodných prekurzorů do potravin jejich množství zvyšovat a připravit tak funkční potraviny.

Moderní strategie pro hodnocení autenticity potravinových surovin a produktů

Stránská Milena, doc. Ing. Ph.D. ( zac...@vscht.cz)
Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
V rámci realizace disertační práce budou vyvíjeny moderní analytické strategie pro ověřování autenticity surovin pro výrobu potravin i finálních produktů. Kromě jiného bude pozornost zaměřena na autentikaci potravin a doplňků stravy na bázi brusinek a červeného ovoce. Budou využívány nejnovější typy hybridních hmotnostně spektrometrických technik umožňující necílový screening (metabolomický ‚fingerprinting‘) malých molekul (s molekulovou hmotností do cca 1500 Da) a jejich profilování. Akcentováno bude využití sofistikovaných chemometrických postupů multivariační analýzy umožňujících vyhledání specifických markerů a konstrukci modelů. Normalizovaná data se využijí k založení databází, které budou průběžně aktualizovány tak, aby vyvinuté postupy mohly být využity pro rozhodčí analýzy v praxi.

Novel, efektivní strategie detekce falšování potravin a jejich autentikace

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Stránská Milena, doc. Ing. Ph.D. ( zac...@vscht.cz)
Doktorská práce realizovaná v rámci mezinárodního projektu se zaměří na aplikaci moderních instrumentálních metod, zejména vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, pro analýzu potravinových surovin, potravin a doplňků stravy. Pro odhalení falšování a autentikaci vyšetřovaných vzorků bude aplikována strategie srovnání naměřených ‘otisků prstů ‘a profilů vybraných biomarkerů se záznamy v databázi, pro jejíž vytvoření budou využity plně charakterizované, autentické vzorky. V rámci projektu budou též hodnocena možná zdravotní rizika pro konzumenty související s falšováním.

Studiun ´koktejlových´ efektů přírodních biologicky aktivních sloučenin s využitím metabolomiky

Hajšlová Jana, prof. Ing. CSc. ( haj...@vscht.cz)
Stránská Milena, doc. Ing. Ph.D. ( zac...@vscht.cz)
Interdisciplinární doktorská práce se zaměří na studium ´koktejlových efektů´ biologicky aktivních sloučenin na metabolom, tedy soubor všech intra- i extracelulárních nízkomolekulárních sloučenin, které se účastní metabolických reakcí v biologických systémech. Pro analýzu vyšetřovaných vzorků biotických matric bude aplikována špičková instrumentální technika reprezentovaná především vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií. Prostřednictvím metabolomiky bude studován vliv bioaktivních přírodních sloučenin izolovaných z různých rostlinných materiálů, u kterých mechanismus působení dosud nebyl detailně popsán, příkladem mohou být kanabinoidy. Na plánování experimentů, stejně jako na interpretaci, výsledků budou participovat odborníci z oblasti medicíny.

Zlepšování výživové hodnoty potravin z pohledu rizikových tuků

Doležal Marek, doc. Dr. Ing. ( dol...@vscht.cz)
Pánek Jan, doc. Ing. CSc. ( pan...@vscht.cz)
Součástí práce bude monitoring složení tuků v různých potravinářských výrobcích a sledování možnosti náhrady tuku s nevýhodným složením mastných kyselin, především s vysokým obsahem nasycených a trans-nenasycených mastných kyselin, které negativně ovlivňují profil krevních lipidů. Cílem práce bude pro vybrané potravinářské výrobky, např. polevy a tukové náplně, nalézt vhodné alternativy k dodnes používaným parciálně ztuženým tukům nebo tukům s vysokým podílem nasycených mastných kyselin, jako jsou plně ztužené tuky a tuky tropických palem, především palmový a kokosový tuk. K posouzení změn chuti a především textury výrobků s upravenou recepturou budou použity metody senzorické analýzy.
Aktualizováno: 15.2.2017 10:10, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi